Category Archives: Activities

New Project in Zambia. “Caleb Center for Autistic Children”. / Ons nieuwe TAPAS project in Zambia (Afrika)

Getting to know our new TAPAS project “Caleb Center for autistic children” was the goal of this prospecting trip. Together with Reninka De Koker, responsible for the Internationalization of Occupational Therapy at the Odisee University of Applied Sciences occupational therapy training, we planned a first working visit to the project from TAPAS in order to provide the necessary practical information to our future students and volunteers who would do an internship or work there.

We also had the sponsorship money from the primary school “De Twijg Wijgmaal” that we personally wanted to deliver this year, so as not to lose too much in official taxes from the local government or transaction costs from the Bank. 

We participated in the activities on site to be able to form an idea of the needs on a therapeutic, pedagogical and financial level.

In addition to actually participating in the activities offered for a few days and offering some self-organized activities, we also had the opportunity to visit some schools with a “special unit” for children with disabilities, both in Kabwe and in Lusaka, where we also stayed for a week.

We also visited a workshop where they made wooden stools,  custom chairs and standing tables from Cardboard, making everything financial affordable for the local population.

We made contact and visited the Nkrumah University Kabwe and the APEC university Lusaka where we took a first step with the Special Education and Physiotherapy course to build a partnership with the Odisee University Brussels and set up something together for our Caleb Center in Kabwe in the future. Occupational therapy in Zambia is only an optional course within the Physiotherapy training (APEC Lusaka) but has the ambition to build a full occupational therapy education curriculum  here in the near future.

Caleb Center, led by Nellie Tembo, hopes to move to their new location by January 2024, where many new possibilities can be expanded.

We were also pleased to be able to formulate some advice here for the new master plan of this institution, which would have more opportunities, also from the Zambian government.

We made good friends with Nellie (Caleb center Kabwe), Mary (Kabwe special education) and Victoria (Special Education Lusaka). These will be our permanent contacts in Zambia to whom we can entrust our volunteers and students. Many thanks to them in advance.

All in all a fruitful, amazing and very useful visit for a start of TAPAS NGO in Africa.

We are also happy to announce that Hanna (master occupational therapy) and Karen (master physiotherapy) will leave for the Caleb center for two months at the beginning of September to work from the TAPAS NGO. We are delighted to be able to give them a lot of practical information and tips for their time there and wish them every success.

 

Luc Vercruysse

Coordinator TAPAS ngo Belgium

 

Ons nieuw TAPAS project “Caleb Center for autistic children” beter leren kennen was het doel van deze prospectiereis. Samen met Reninka De Koker, verantwoordelijke Internationalisering Ergotherapie  van de Odisee hogeschool opleiding ergotherapie,  planden we vanuit TAPAS een eerste werkbezoek aan het project teneinde de nodige praktische informatie te kunnen bezorgen aan onze toekomstige studenten en vrijwilligers die er zouden stage lopen of meewerken.

Ook hadden we het sponsorgeld mee van de basisschool “De Twijg Wijgmaal” dat we dit jaar persoonlijk wouden gaan bezorgen kwestie van hier niet teveel te verliezen aan officiele taksen vanuit de plaatselijke overheid of transactiekosten vanuit de Bank.

We deden mee aan de activiteiten ter plaatse om ons zelf een idee te kunnen vormen van de noden zowel op therapeutisch, pedagogisch als financieel vlak.

Naast enkele dagen daadwerkelijk meedraaien met de aangeboden activiteiten en het aanbieden van enkele zelf  georganiseerde activiteiten hadden we ook de gelegenheid om enkele scholen met “special unit” voor kinderen met beperkingen te bezoeken, en dit zowel in Kabwe als in Lusaka, waar we eveneens een week vertoefden.

We hielden ook een bezoek aan een atelier waar men zowel krukken in hout,  aangepaste stoelen als staantafels maakte van Karton kwestie van alles wat betaalbaar te maken voor de plaatselijke bevolking.

We maakten contact en bezochten de Nkrumah University Kabwe en de APEC university Lusaka waar we met de opleiding Special Education en Kinesitherapie een eerste stap deden om met de Odisee University Brussels een partnership op te bouwen om samen voor ons Caleb Center te Kabwe iets op te zetten in de toekomst. Ergotherapie in Zambia is nog maar enkel een optionele cursus binnen de Kinesitherapie opleiding (APEC Lusaka) maar heeft de ambitie hier een volwaardige opleiding ergotherapie op te bouwen in de nabije toekomst.

Caleb Center onder leiding van Nellie Tembo hoopt tegen januari 2024 te kunnen verhuizen naar hun nieuwe locatie waar heel wat nieuwe mogelijkheden kunnen worden uitgebouwd.

We waren blij hier ook wat adviezen te kunnen formuleren voor het nieuwe masterplan van deze instelling die meer mogeljkheden zou krijgen ook vanuit het Zambiaanse gouvernement.

We maakten goede vrienden met Nellie (Caleb center Kabwe), Mary  (Kabwe special education) en Victoria (Special Education Lusaka). Dit worden onze vaste contactpersonen in Zambia waar we onze vrijwilligers en studenten kunnen aan toevertrouwen. Heel veel dank aan hen van onzentwege alvast.

Al bij al een vruchtbaar, verbazend en zeer nuttig bezoek voor een start van TAPAS ngo in Afrika.

We zijn ook blij nu al te kunnen aankondigen dat Hanna (master ergotherapie) en Karen (master kinesitherapie) begin september voor twee maand naar het Caleb center vertrekken om er te werken vanuit de TAPAS ngo. We zijn verheugd hen heel wat praktische informatie en tips te kunnen meegeven voor hun tijd daar en wensen hen heel wat succes.

 

Luc Vercruysse

Coördinator TAPAS ngo Belgium

Céline was doing internship at Fedasil Machelen

Hallo iedereen!
Mijn naam is Celine, laatste jaar student Ergotherapie. Ik loop 7 weken mee in de organisatie Fedasil. Ik zal binnen de eerste week kennismaken met de bewoners en het team. Nadien zal ik meer zelfstandig te werk gaan.
Mijn eerste indruk over Fedasil te Machelen is dat het een groot gebouw is. Het zal de eerste weken meer als een doolhof aanvoelen. Verder is er diversiteit van verschillende nationaliteiten, culturele verschillen en zeker en vast taal. Ik denk dat ik na mijn zeven weken stage zeker een taal rijker zal worden. het is zeer fascinerend om te zien en ervaren. Ik moet het wel nog gewoon worden al die verscheidenheid en barrières. Maar dat is een mijlpaal dat zeker kan overwonnen worden, of dat hoop ik toch alleszins!
Na twee weken is mijn meerwaarde als ergotherapeut bij het team in de smaak gevallen. ik heb enkele casusen toegewezen gekregen die door mij doorheen mijn stage verder werden opgevolgd. Ik begon nu meer mijn eigen weg en ding te doen met de bewoners. Het zelfstandig zijn en initiatief nemen wordt hier zeer hard geapprecieerd.

Céline

 

Celine doing internship at Fedasil Machelen Belgium

Hallo iedereen!
Mijn naam is Celine, laatste jaar student Ergotherapie. Ik loop 7 weken mee in de organisatie Fedasil. Ik zal binnen de eerste week kennismaken met de bewoners en het team. Nadien zal ik meer zelfstandig te werk gaan.
Mijn eerste indruk over Fedasil te Machelen is dat het een groot gebouw is. Het zal de eerste weken meer als een doolhof aanvoelen. Verder is er diversiteit van verschillende nationaliteiten, culturele verschillen en zeker en vast taal. Ik denk dat ik na mijn zeven weken stage zeker een taal rijker zal worden. het is zeer fascinerend om te zien en ervaren. Ik moet het wel nog gewoon worden al die verscheidenheid en barrières. Maar dat is een mijlpaal dat zeker kan overwonnen worden, of dat hoop ik toch alleszins!
Na twee weken is mijn meerwaarde als ergotherapeut bij het team in de smaak gevallen. ik heb enkele casusen toegewezen gekregen die door mij doorheen mijn stage verder werden opgevolgd. Ik begon nu meer mijn eigen weg en ding te doen met de bewoners. Het zelfstandig zijn en initiatief nemen wordt hier zeer hard geapprecieerd.

Céline

TAPAS Activities January – April 2023

TAPAS activiteiten januari tot en met april 2023.

 ( English: Italic )

Ondertussen zaten we weer niet stil.

We mochten weer enkele studenten ergotherapie begeleiden in onze diverse samenwerkingsprojecten.

Studente Hannelore deed een 4 weken stage in het Fedasil centrum Klein Kasteeltje te Brussel.

Studentes Emma en Eleonore gaven 5 dinsdagnamiddagen activiteiten aan de kinderen van het asielcentrum Klein Kasteeltje, en dit in het kader van hun Leeracties.

Als toemaatje kregen ze bij aanvang van hun stage  ook een beeld van de wantoestanden aan het Klein kasteeltje wegens een schrijnend gebrek aan opvangplaatsen hier in België. (zie foto van de tentjes op de Brug)

 

 

TAPAS activities January to April 2023.

Meanwhile, we were not sitting still again.

We were once again allowed to guide some students of occupational therapy in our various collaborative projects.

Student Hannelore did a 4 week internship in the Fedasil center Klein Kasteeltje in Brussels.

Students Emma and Eleonore gave activities to the children of the Klein Kasteeltje asylum center on 5 Tuesday afternoons, as part of their Learning campaigns.

As an added bonus, at the start of their internship they also got a picture of the abuses at the Klein Kasteeltje due to a distressing lack of reception places here in Belgium. (see photo of the tents on the Bridge)

 

Studente ergotherapie Loubna draaide 8 weken actief mee in het centrum voor dak- en thuislozen Doucheflux te Anderlecht.

Ook dit jaar kon ik een tour doen met mijn gastcollege “ergotherapie bij vluchtelingen en daklozen”. Ik werd uitgenodigd door Hogeschool Odisee-Brussel, Hogeschool Artevelde-Gent, Hogeschool VIVES-Brugge en het schakeljaar van de masteropleiding ergotherapeutische wetenschappen KULeuven.

 

Occupational therapy student Loubna actively participated for 8 weeks in the center for homeless people, Doucheflux in Anderlecht.

Also this year I was able to do a tour with my guest lecture “occupational therapy for refugees and the homeless”. I was invited by Hogeschool Odisee-Brussels, Hogeschool Artevelde-Ghent, Hogeschool VIVES-Brugge and the transition year of the master’s program in occupational therapy sciences KULeuven.

 

Ik neem terug het promotorschap op van bachelorproeven van Loubna (Odisee hogeschool) en Davinia en Patryck (twee studenten van de hogeschool HOWEST-Kortrijk die momenteel stage lopen in Fedasil Poelkapelle).

Na het paasverlof start Celine (student ergotherapie Odisee Brussel) met een stage onder onze begeleiding in het Fedasil centrum in Machelen.

 

I am taking up the role of supervisor again for bachelor’s theses by Loubna (Odisee university of applied sciences) and Davinia and Patryck (two students of HOWEST-Kortrijk university of applied sciences who are currently doing an internship at Fedasil Poelkapelle).

After Easter leave, Celine (occupational therapy student Odisee Brussels) will start an internship under our supervision at the Fedasil center in Machelen.

 

Een speciaal woord van dank gaat naar de kinderen van Vrije Basisschool De Twijg Wijgmaal België, die ook dit jaar hun vastenvoettocht hielden om 3 van onze TAPAS projecten financieel te ondersteunen. Het gaat over het “Communidad Educativa de la Vida” In Cochabamba-Tiquipaya- Bolivia, “Escuela de Cristal“ in Esteli-Nicaragua,  “Caleb center for Autistic children” Kabwe-Zambia.

 

A special word of thanks goes to the children of Vrije Basisschool De Twijg Wijgmaal Belgium who also held their fasting foot trip this year to financially support 3 of our TAPAS projects. It is about the “Communidad Educativa de la Vida” In Cochabamba-Tiquipaya-Bolivia, “Escuela de Cristal“ in Esteli-Nicaragua, “Caleb center for Autistic children” Kabwe-Zambia.

 

Op 8 mei geven we graag weer informatie Op de “Ergotherapy goes international”-beurs aan de Odisee Hogeschool . Hier hopen we terug heel wat nieuwe geïnteresseerde kandidaat studenten te kunnen engageren voor onze projecten in het komende academiejaar.

Graag deel ik ook nog enkele sfeer foto’s.

 

 

Tot een volgende “Post”.

 

We are happy to provide information again on May 8, at the “Ergotherapy goes international” fair at Odisee Hogeschool . Here we hope to be able to engage a lot of new interested candidate students for our projects in the coming academic year.

I would also like to share some illustrating pictures.

 Until the next “Post”.

 

 

 

Luc Vercruysse: TAPAS associatie.

 

 

 

 

Annual report 2022

Annual Report TAPAS asociacin 2022

Projects:

Polen: Fundacja Potrafie Pomoc – Wroclaw

Zambia : Caleb center for children with Autism – Kabwe

Bolivia: Communidad Educativa – Tiquipaya

Nicaragua: Escuela Cristal – Esteli

Belgïe:

Fedasil Klein Kasteeltje – Brussel

Fedasil – Zaventem

Fedasil Moeskroen

Fedasil – Machelen

Doucheflux – Anderlecht

Students in TAPAS projects + supervision ( Reninka and Luc)

Zambia: 2

Poland : 4

Moeskroen: 1

Fedasil Zaventem: 3

Fedasil Machelen: 3 (one student from Madrid)

Doucheflux center fot the Homeless : 1

Research – Interviews

Luc  with Aninka Weyman , German student at the European Master education.

Luc with Concettina Trimboli, PhD student at Curtin University Perth Australia

Bachelor proof supervison and promotorship: Luc

            2 at Odisee Hogeschool Brussels Belgium

2 at Howest Kortrijk Belgium

 

 

 

International meetings:

Meral Huri Haceteppe University Ankara Turkey (Luc and Reninka)

Teachers of Medipol Unversity Istanbul Turkey (Luc, Reninka, Evelien, Jeroen)

Teachers of AWF university Wroclaw Poland (Luc, Reninka, Jeroen, Evelien, Agnieszka Ptak)

Responsibles of Communidad Educativa Tiquipaya Bolivia (Reninka, Luc)

National meetings:

HOWEST: Luc with Siska Vandemaele collaboration internships Fedasil Moeskroen.

Guest courses – workshops

luc at

VIVES hogeschool Brugge

Odisee hogeschool Brussel

Artevelde Hogeschool Gent

Katholieke universiteit Leuven – Master in occupational Sciences.

Workshop for national and international students (Spain, Finland, the Netherlands) who will do internship at different Fedasil centers and center for homeless people. (Reninka, Luc)

Presentation and information about our TAPAS projects at Odisee Hogeschool Schaarbeek (Brussels) for 2nd year OT students. (Reninka, Luc )

 

 

Presentations – Posterpresentations

Key note speech :

International day of Occupational therapy october 27 2022 Biruni university Istanbul Turkey (Luc Vercruysse)

Active participation to WFOT congress Paris (august 2022) (Reninka, Evelien , Luc)

Active participation ENOTHE meeting Tbilisi Georgia (Luc, Evelien, Luc)

 

General assembly a and b

A: Online meeting :Luc with our Spanish board members from Zaragoza Cristina De Diego and Patricia Jovellar

B: Meeting with Belgian delegation of the board Jeroen, Reninka, Evelien, Luc

Sponsoring projects:

We were able again to offer some sponsormoney again thanks also to Primary school “De Twijg” Wijgmaal Belgium to three of our projects; The project in Tiquipaya Bolivia, Escuela Cristal esteli Nicaragua and Caleb center for autistic children Kabwe Zambia.

Bjork en Ynthe doen stage in het Caleb center voor autistische kinderen en Zambia

Hier een stuk van hun verhaal na een maand stage:

Ondanks het Bemba een heel moeilijke taal is, doen we ons best om hier en daar toch wat woorden te leren. Deze week was het vrij druk. Aangezien onze eerste maand in Zambia er al op zit, moesten we enkele dingen in orde brengen.

Maandag was het een vrij normale stagedag voor ons. Alleen waren er iets meer kinderen aanwezig dan anders. Blijkbaar was het een soort ‘Welkomstdag’ waardoor er kinderen aanwezig waren die al lagere tijd niet meer naar het centrum konden komen omwille van de vervoerskosten. Na wat te praten met een van de huisvrouwen in het centrum kwamen we erachter dat zij, net zoals vele andere ouders, geen geld had om hun  kind naar het centrum te laten brengen. Ook was het niet mogelijk om te voet te komen. Voor de corona was er een bus die al de kinderen gratis thuis ging ophalen en naar het centrum bracht. Jammer genoeg rijdt deze bus nu niet meer, waardoor heel wat kinderen niet meer kunnen komen. Gelukkig zou het centrum vanaf januari naar een ander gebouw verhuizen en zou er dan weer vervoer zijn voor al de kinderen.

Salma is doing internship in a center for asylum seekers Fedasil machelen.

Salma, een derde jaars studente ergotherapie heeft tot nu toe twee weken stage gelopen in het opvangcentrum Fedasil te Machelen. Er is daar een verscheidenheid aan nationaliteiten, talen en culturen wat ook mooi is om te zien.

Tijdens de eerste week heb ik vooral mee gevolgd en kennis gemaakt met het centrum en de verschillende leden van het multidisciplinaire team. Ik heb me ook meteen op mijn gemak gevoeld. Voor mij was dit ook belangrijk om direct mee te zijn. Ik heb vooral meegelopen met de sociale begeleiders. Ik heb ook al met een aantal bewoners kunnen spreken en heb mezelf voorgesteld. De eerste week was voor mij vooral zoeken om mijn plaats als ergotherapeut te kennen. TAPAS ondersteunt me met een wekelijks supervisie en feedback bezoek van luc Vercruysse, ergotherapeut en board lid van TAPAS ngo.

 

.

Lara-Maeve doet stage in Fedasil Moeskroen. Hier een stukje van haar verhaal.

“Tijdens mijn stage in Fedasil ben ik in aanraking gekomen met verschillende culturen en mensen van over de hele wereld. Het meest interessante vond ik spreken met de residenten over waar ze vandaan kwamen, hun familie, hun taal en gewoontes. Er zijn vooral veel residenten in Fedasil Moeskroen die uit Afrika en het Midden-Oosten komen, maar ook Oost-Europa. Mijn Frans en Engels (en Deep L en Google Translate) hebben me vooral veel geholpen. Er waren zelfs residenten die 5 of 7 talen konden spreken, wat ik indrukwekkend vond.

Ik heb mijn praktijkdeel van mijn bachelorproef over het Kawa model (Michael Iwama) en veerkracht bij verzoekers om internationale bescherming uitgewerkt in Fedasil. Ik vond het heel interessant om te zien hoe verschillende mensen, allemaal met een andere culturele achtergrond, hun eigen interpretaties gaven aan het model. Ik vond het een ideaal medium om de mensen te leren kennen.”

 

Dank Lara-Maeve voor jou bijdrage aan ons nieuwe TAPAS project.